Wednesday, March 23, 2016

Sri Venu Gopala - Kerala mural painting


First attempt of kerala mural painting(सांप्रदायिक-केरलीय-सोपान-चित्रकला)
under the guidance of Sasi Edavarad

कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रयगुरुः कृष्णं नमस्याम्यहम्
कृष्णेनामरशत्रवो विनिहताः कृष्णाय तस्मै नमः।
कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्
कृष्णे तिष्ठति सर्वमेतदखिलं हे कृष्ण रक्षस्व माम्॥
-- मुकुन्दमालास्तोत्रात्