Wednesday, February 4, 2015

Rough Sketch - Dwarkadhisha SriKrishna - after alankara

Dwarkadhisha SriKrishna - after alankara
Shankha Chakra GadapaNE Dwaraka Nilayachyuta
Govinda PundarIkAksha RakshamAm SharaNagatam

शङ्ख चक्र गदा पाणे द्वारकानिलयाच्युत |
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम् ||